Zásady spracovania osobných údajov[1] 

Kontaktné údaje správcu

Názov: Promogen s.r.o.

Sídlo: Petržílkova 13, 158 00 Praha 5

IČO: 09954830

E-mail: info@www.promogen.cz

Telefón: +420 775 505 477

Spracovanie osobných údajov prebieha to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES ( ďalej len „Nariadenie“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov.

 1. Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj samostatne zárobkovo činná osoba), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vyčizákazník“);

Osobný údaj: Všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaječiinformácie“);

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov je Promogen (ďalej tiež „my“);

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partnerčipartner“);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na promogen.cz

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takým dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Ide o reťazec znakov priraďovaný webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho zacielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

Tretia krajina: Štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

 1. Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a jeho zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 1. identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 4. ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 5. ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári či v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.
 • Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám oznámite napr. pri objednávke našich služieb, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami či prihlásením na odber newslettera. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
  • elektronické kontaktné údaje;
  • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webové stránky. Typicky ide o:

 • iné elektronické údaje:
  • cookies
  • webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky prišli;
  • IP adresa;
  • dátum prístupu a čas prístupu;
  • vyhľadávacie otázky;
  • kód odpovede http a https;
  • prenášané skupiny dát;
  • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.
 1. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu
 • Správa zákazníckych účtov
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, odporúčania kníh, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka nášho tovaru
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
 • Zlepšovanie kvality nášho tovaru a služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach
 • Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb
 • Účtovné a daňové účely
 • Plnenie ostatných právnych povinností

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy
 • Plnenie právnej povinnosti
 • Oprávnený záujem správcu na zasielanie obchodných oznámení
 • Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtovné a daňové účely a plnenie ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webových stránok urobiť objednávku, máte povinnosť nám na tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

 1. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
 • po dobu nevyhnutnú na plnenie právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 • počas trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie obchodných oznámení (2 roky od posledného otvorenia obchodného oznámenia);
 • po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 rokov od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).
 1. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva
  • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok
  • Poskytovatelia analytických služieb
  • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu
  • Orgány verejnej správy
 1. Sú osobné údaje odovzdávané mimo EÚ?

Správca nemá úmysel zasielať osobné údaje do tretej krajiny (okrem Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú:

 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií
  • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vr. cloudových služieb
  • Poskytovatelia mailingových služieb
 • Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme/Tvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru či predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovanie správania návštevníkov webových stránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou práve im na mieru).

 • Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 1. Ako sú spracovávané súbory cookie?

Spracovávané súbory cookie je možné deliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do doby, než zatvoríte Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience = užívateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

 1. Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

Naše webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, urobíme kroky na to, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, keď sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 1. Záver

Právne predpisy aj naša obchodná stratégia as ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, keď má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, keď nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami či používaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.